Cơ cấu tổ chức

Ngày 06/07/2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc công bố quyết định thành lập Khoa Lý luận chính trị.

 

* Ban chủ nhiệm Khoa:

- Trưởng khoa: T.S  Lê Thị Hương

- Phó Trưởng khoa: Th.S Phạm Thu Hà

* Văn phòng Khoa:

- Trợ lý Khoa: Ths. Lò Minh Thảo

* Các bộ môn trực thuộc:

- Bộ môn Những Nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

+ Trưởng bộ môn: Th.S Đỗ Huyền Trang

+ Phó trưởng bộ môn: Nguyễn Thanh Thủy

- Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Trưởng bộ môn: Th.S Phạm Thu Hà

+ Phó trưởng bộ môn: Th.S Lèo Thị Thơ

 - Bộ môn Phương pháp dạy học

               + Trưởng bộ môn: Lê Thị Vân Anh 

* Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa:

1.     Tiến sĩ Lê Thị Hương

2.     Thạc sĩ Phạm Thu Hà

3.     Thạc sĩ Hoàng Phúc 

4.     Thạc Sĩ Hoàng Văn Viện

5.     Thạc sĩ Đỗ Huyền Trang

6.    Tiến sĩ Lê Thị Vân Anh 

7.     Thạc sĩ Lèo Thị Thơ

8.     Thạc sĩ Nguyễn Thị Linh Huyền

9.     Thạc sĩ Đèo Thị Thủy

10.  Thạc sĩ Giáp Thị Dịu

11.  Thạc sĩ Nguyễn Hải Minh

12. Thạc sĩ Lò Minh Thảo

13.  Thạc sĩ Cao Thị Hạnh

14.  Thạc sĩ Lại Trang Huyền

15.  Thạc sĩ Giang Quỳnh Hương

16.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương

17.  Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thủy

18.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Châu

19. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh

20. Thạc sĩ Đinh Thế Thanh Tú 

21. Thạc sĩ Đào Thị Thúy Loan 

22.  Cử nhân Vũ Diệu Linh

23. Cử nhân Không Minh Ngọc Mai

 * Chi bộ Đảng:

+ Bí thư chi bộ: Đ/c Hoàng Phúc

+ Phó Bí thư chi bộ: Đ/c Hoàng Văn Viện

+ Chi uỷ viên: Đ/c Lê Thị Vân Anh

* Công đoàn Khoa:

 Số đoàn viên công đoàn: 21 Đ/c

+ Chủ tịch: Đ/c Lại Trang Huyền 

+ Phó chủ tịch: Đ/c Đèo Thị Thủy

+ Uỷ viên BCH: Đ/c Nguyễn Thị Hương

* Chi đoàn giáo viên cán bộ:

 Số đoàn viên đang sinh hoạt tại chi đoàn: 17 Đ/c

+ Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Hương

+ Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Hải Minh

+ Uỷ viên BCH: Đ/c Đào Thị Thúy Loan

* Liên chi đoàn Khoa:

  Tổng số đoàn viên là: 331 Đ/c.

+ Bí thư: Đ/c Đỗ Huyền Trang (Chi đoàn giáo viên cán bộ)

+ Phó Bí thư: Đ/c   

+ Uỷ viên BCH: Đ/c Hà Đức Anh (Chi đoàn K52 – ĐH Giáo dục chính trị)

+ Uỷ viên BCH: Đ/c Sùng A Vừ (Chi đoàn K53 – ĐH Giáo dục chính trị)

+ Uỷ viên BCH: Đ/c Trần Huyền Trang (Chi đoàn K51 – ĐH Giáo dục chính trị)

  Liên chi có tổng số 5 chi đoàn (1 chi đoàn GVCb và 4 chi đoàn sinh viên).