MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Hoạt động dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở nước ta nói chung và trường Đại học Tây Bắc nói riêng trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tích to lớn, góp phần đào tạo đội ngũ trí thức trẻ, kiên định vững vàng, có đủ năng lực đáp ứng mọi nhiệm vụ. Song hoạt động này còn bộc lộ một số hạn chế nên chưa tạo được động lực, hứng thú cho người học. Chính vì vậy đổi mới phương pháp dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả giáo dục đào tạo là một yêu cầu cấp thiết.

1. Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

1.1.  Những ưu điểm cơ bản của giảng viên trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Một là, đội ngũ giảng viên đã có nhận thức đúng đắn về vị trí vai trò quan trọng của phương pháp dạy học ở bậc đại học, cao đẳng về tính đặc thù, về tính tất yếu phải đổi mới phương pháp dạy học.

Hai là, đã có sự thống nhất chặt chẽ về phương pháp giảng dạy giữa khoa, tổ bộ môn và đội ngũ giảng viên trong quá trình giảng dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho đối tượng đào tạo là sinh viên.

1.2.  Những hạn chế, khuyết điểm của giảng viên trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Một là, việc nhận thức, quán triệt đổi mới phương pháp dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin cho đối tượng đào tạo là sinh viên ở một số ít giảng viên chưa được thường xuyên liên tục, còn có tính chất phong trào. Những biểu hiện ngại đổi mới phương pháp, vẫn muốn duy trì các phương pháp cũ, cá biệt có những nhận thức chưa đúng ở giảng viên cho rằng khả năng nhận thức của sinh viên rất hạn chế, chủ yếu mới tốt nghiệp phổ thông, do đó chỉ cần thầy nói gì trò ghi, trò chép càng nhiều càng tốt, nêu các tình huống có vấn đề, gợi mở cho người học suy nghĩ là không phù hợp, chỉ là hình thức. Chính từ những nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ đó của đội ngũ giáo viên đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình đổi mới phương pháp dạy và học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Hai là, sự kết hợp các phương pháp trong quá trình giảng dạy còn chưa tốt, chưa linh hoạt, có khi chưa phù hợp với các đối tượng cụ thể.

Biểu hiện cụ thể là trong giảng dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, giảng viên chủ yếu sử dụng phương pháp thuyết trình, diễn giảng nhằm thực hiện chức năng truyền thụ tri thức chưa chú trọng đến việc thực hiện chức năng tổ chức, điều chỉnh hoạt động nhận thức cho sinh viên. Giảng viên chủ yếu lo trình bày cặn kẽ nội dung bài học, tranh thủ truyền thụ vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mình cho sinh viên, còn sinh viên thì cố nghe và ghi một cách hoàn toàn thụ động. Cách thức diễn giảng độc thoại như thế diễn ra suốt cả buổi học làm cho sinh viên thiếu hứng thú, không có ý thức sáng tạo, tìm tòi.

Việc chuẩn bị các tình huống có vấn đề của giảng viên còn giản đơn, hoặc vượt quá khả năng nhận thức của người học. Cách giải quyết các tình huống có vấn đề của đội ngũ giảng viên chưa thể hiện triệt để, do đó chưa phát huy hết tính độc lập, tích cực, sáng tạo của người học.

Ba là, trong quá trình giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin đội ngũ giảng viên chưa chú trọng, tăng cường các phương tiện dạy học trực quan như: mô hình hoá, sơ đồ, biểu mẫu, máy chiếu.

1.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên

Thứ nhất, chúng ta thấy trong những năm gần đây, theo chương trình mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin bị cắt giảm quá nhiều. Nếu trước đây chương trình chuẩn của bộ môn này là 120 tiết tương đương với 8 đơn vị học trình thì nay chỉ còn 75 tiết tương đương với 5 đơn vị học trình. Với khối lượng kiến thức “khổng lồ” như vậy, trong khi đó việc thống nhất sắp xếp nội dung, chương trình lại chưa khoa học, cho nên đã làm cản trở đến chất lượng hiệu quả quá trình giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Về cơ sở vật chất, các phương tiện kỹ thuật bảo đảm cho giảng viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học còn hạn chế.

Về nguyên nhân chủ quan, trước hết phải thừa nhận rằng trình độ, kinh nghiệm của một số giảng viên trong giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin chưa cao.

 Hai là, về mặt nhận thức trong đội ngũ giảng viên vẫn còn những biểu hiện bảo thủ, ngại đổi mới phương pháp dạy học, bằng lòng với những phương pháp dạy học truyền thống, những biểu hiện đó đã cản trở trực tiếp đến quá trình thực hiện đối mới phương pháp dạy học.

Ba là, tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tự học tập, nghiên cứu của một số ít giảng viên chưa cao. Để đáp ứng với yêu cầu dạy học ở bậc đại học, cao đẳng đòi hỏi người thầy không chỉ có những phẩm chất đạo đức mẫu mực, mà còn phải có trình độ chuyên môn sâu, rộng. Nhưng trong thực tế một số giảng viên vẫn còn những biểu hiện dừng lại, ngại học tập, không thực sự say sưa nghiên cứu, ít tìm kiếm các thông tin cập nhật phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Chính điều đó đã dẫn đến sự hạn chế trong quá trình truyền thụ tri thức Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho người học.

Những hạn chế trong sử dụng phương pháp dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là do sự vận động tổng hợp của các nguyên nhân trên. Việc nhận thức đúng các nguyên nhân đó là cơ sở để vạch ra những giải pháp tối ưu nhằm thực hiện có hiệu quả quá trình đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay.

2. Một số giải pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

2.1. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu của môn học, từ thực tiễn giảng dạy của đội ngũ giảng viên đã đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cần tập trung giải quyết tốt các nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, đặc biệt là kiến thức chuyên ngành và liên ngành.

Sinh viên lần đầu tiên học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, nên việc trang bị kiến thức phải cơ bản, hệ thống. Do đó, người giảng viên có phương pháp giảng dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin tốt để sinh viên dễ hiểu, dễ tiếp thu đòi hỏi không được lược bỏ nội dung một cách dễ dãi, đồng thời, cũng không nên làm cho nội dung trở thành nặng nề, phức tạp; mà phải trên cơ sở nắm vững tính khoa học, tính chỉnh thể của nội dung tìm cách truyền thụ ngắn gọn, thực chất đến với người học.

Hai là, giảng dạy phải sát đối tượng, gắn nội dung giảng dạy với đời sống thực tiễn.

Một trong những chức năng cơ bản của môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là dạy cho con người phương pháp cải tạo thế giới. Song do sự phân công xã hội mà mỗi người theo học ở những lĩnh vực khác nhau. Do đó,  để giảng dạy môn học này hay là phải giảng đúng, giảng sát đối tượng. Nghĩa là trong giảng dạy liều lượng kiến thức phải phù hợp với trình độ và quy luật nhận thức, phù hợp với nhiệm vụ, chức trách, cương vị công tác của sinh viên sau khi ra trường.

Ba là, vận dụng tổng hợp nhiều hình thức, phương pháp trong giảng dạy.

Quá trình giảng dạy là quá trình tổ chức, điều khiển và tự tổ chức, điều khiển. Các hình thức giảng dạy bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay gồm: đọc tài liệu, lên lớp, trao đổi, thảo luận, hướng dẫn sinh viên làm bài tập thực hành, nghiên cứu, ôn tập... Khi thực hiện các hình thức trên đòi hỏi phải sử dụng tổng hợp các phương pháp thì mới nâng cao được chất lượng, hiệu quả giảng dạy. Phải chú trọng đến phương pháp thuyết trình, gợi mở. Bởi vì, trong khi thuyết trình, giảng viên không những chỉ truyền thụ thông tin khoa học mà quan trọng hơn là dạy cho học viên biết phương pháp suy nghĩ, làm cho họ phát triển khả năng tư duy khoa học, năng lực nhận xét, đánh giá, khả năng khái quát và phê phán.

Bốn là, tích cực sử dụng có hiệu quả các phương tiện dạy học.

Ngày nay cuộc cách mạng khoa học- công nghệ trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ, cho phép con người có thể vận dụng những thành tựu ấy vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Thực tế đã cho thấy khi áp dụng khoa học - công nghệ vào dạy học đã góp phần phát huy tác dụng đáng kể trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo.

2.2. Đảm bảo cơ sở vật chất - kỹ thuật trong quá trình giảng dạy

Phương tiện vật chất - kỹ thuật là điều kiện cần thiết để phục vụ nhiệm vụ giảng dạy. Do đó, khi đổi mới phương pháp dạy và phương pháp học tất yếu đặt ra những yêu cầu mới về công tác đảm bảo vật chất - kỹ thuật.

Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trước hết cần tập trung đổi mới phương thức bảo đảm tài liệu học tập, nghiên cứu cho giảng viên và  sinh viên. Đối với sinh viên nhất thiết phải cung cấp đủ giáo trình, giáo khoa, ngoài ra cần cung cấp thêm một số tài liệu nghiên cứu khác như tài liệu kinh điển, văn kiện nghị quyết của Đảng và một số tài liệu có liên quan. Đối với giảng viên ngoài cung cấp đủ giáo trình giáo khoa, các sách và tài liệu nghiên cứu bảo đảm đủ số lượng, song phải luôn luôn chú ý đến chất lượng sách - tức là những sách và tài liệu có nhiều thông tin mới, thông tin liên quan đến chuyên ngành Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Mặt khác, cần đầu tư mua thêm trang thiết bị phục vụ dạy học của giảng viên.

Tóm lại, để nâng cao chất lượng dạy - học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay, phương pháp dạy học bộ môn giữ vai trò rất quan trọng. Bởi lẽ, phương pháp dạy - học đó là cách thức tổ chức nội dung của quá trình dạy học. Thực tiễn dạy học cho thấy, sử dụng phương pháp dạy học khoa học cho phép tiết kiệm được thời gian rất nhiều để truyền tải và tiếp thu, lĩnh hội tri thức khoa học của người dạy và người học.

 

Nâng cao chất lượng đào tạo trí thức trẻ đó là kết quả tổng hợp của các hoạt động giáo dục đào tạo của các bộ môn khoa học cơ bản, khoa học cơ sở và khoa học xã hội..., trong đó kiến thức của bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin có vai trò to lớn và trực tiếp. Đây là hạt nhân hình thành thế giới quan khoa học, là cơ sở phương pháp luận cho việc tiếp thu các kiến thức khoa học, nhằm góp phần hoàn thiện mục tiêu, yêu cầu đào tạo, hoàn thiện nhân cách người trí thức trong giai đoạn mới.

Hoạt động dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở nước ta nói chung và trường Đại học Tây Bắc nói riêng trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tích to lớn, góp phần đào tạo đội ngũ trí thức trẻ, kiên định vững vàng, có đủ năng lực đáp ứng mọi nhiệm vụ. Song hoạt động này còn bộc lộ một số hạn chế nên chưa tạo được động lực, hứng thú cho người học. Chính vì vậy đổi mới phương pháp dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả giáo dục đào tạo là một yêu cầu cấp thiết.

1. Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

1.1.  Những ưu điểm cơ bản của giảng viên trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Một là, đội ngũ giảng viên đã có nhận thức đúng đắn về vị trí vai trò quan trọng của phương pháp dạy học ở bậc đại học, cao đẳng về tính đặc thù, về tính tất yếu phải đổi mới phương pháp dạy học.

Hai là, đã có sự thống nhất chặt chẽ về phương pháp giảng dạy giữa khoa, tổ bộ môn và đội ngũ giảng viên trong quá trình giảng dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho đối tượng đào tạo là sinh viên.

1.2.  Những hạn chế, khuyết điểm của giảng viên trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Một là, việc nhận thức, quán triệt đổi mới phương pháp dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin cho đối tượng đào tạo là sinh viên ở một số ít giảng viên chưa được thường xuyên liên tục, còn có tính chất phong trào. Những biểu hiện ngại đổi mới phương pháp, vẫn muốn duy trì các phương pháp cũ, cá biệt có những nhận thức chưa đúng ở giảng viên cho rằng khả năng nhận thức của sinh viên rất hạn chế, chủ yếu mới tốt nghiệp phổ thông, do đó chỉ cần thầy nói gì trò ghi, trò chép càng nhiều càng tốt, nêu các tình huống có vấn đề, gợi mở cho người học suy nghĩ là không phù hợp, chỉ là hình thức. Chính từ những nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ đó của đội ngũ giáo viên đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình đổi mới phương pháp dạy và học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Hai là, sự kết hợp các phương pháp trong quá trình giảng dạy còn chưa tốt, chưa linh hoạt, có khi chưa phù hợp với các đối tượng cụ thể.

Biểu hiện cụ thể là trong giảng dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, giảng viên chủ yếu sử dụng phương pháp thuyết trình, diễn giảng nhằm thực hiện chức năng truyền thụ tri thức chưa chú trọng đến việc thực hiện chức năng tổ chức, điều chỉnh hoạt động nhận thức cho sinh viên. Giảng viên chủ yếu lo trình bày cặn kẽ nội dung bài học, tranh thủ truyền thụ vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mình cho sinh viên, còn sinh viên thì cố nghe và ghi một cách hoàn toàn thụ động. Cách thức diễn giảng độc thoại như thế diễn ra suốt cả buổi học làm cho sinh viên thiếu hứng thú, không có ý thức sáng tạo, tìm tòi.

Việc chuẩn bị các tình huống có vấn đề của giảng viên còn giản đơn, hoặc vượt quá khả năng nhận thức của người học. Cách giải quyết các tình huống có vấn đề của đội ngũ giảng viên chưa thể hiện triệt để, do đó chưa phát huy hết tính độc lập, tích cực, sáng tạo của người học.

Ba là, trong quá trình giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin đội ngũ giảng viên chưa chú trọng, tăng cường các phương tiện dạy học trực quan như: mô hình hoá, sơ đồ, biểu mẫu, máy chiếu.

1.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên

Thứ nhất, chúng ta thấy trong những năm gần đây, theo chương trình mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin bị cắt giảm quá nhiều. Nếu trước đây chương trình chuẩn của bộ môn này là 120 tiết tương đương với 8 đơn vị học trình thì nay chỉ còn 75 tiết tương đương với 5 đơn vị học trình. Với khối lượng kiến thức “khổng lồ” như vậy, trong khi đó việc thống nhất sắp xếp nội dung, chương trình lại chưa khoa học, cho nên đã làm cản trở đến chất lượng hiệu quả quá trình giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Về cơ sở vật chất, các phương tiện kỹ thuật bảo đảm cho giảng viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học còn hạn chế.

Về nguyên nhân chủ quan, trước hết phải thừa nhận rằng trình độ, kinh nghiệm của một số giảng viên trong giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin chưa cao.

 Hai là, về mặt nhận thức trong đội ngũ giảng viên vẫn còn những biểu hiện bảo thủ, ngại đổi mới phương pháp dạy học, bằng lòng với những phương pháp dạy học truyền thống, những biểu hiện đó đã cản trở trực tiếp đến quá trình thực hiện đối mới phương pháp dạy học.

Ba là, tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tự học tập, nghiên cứu của một số ít giảng viên chưa cao. Để đáp ứng với yêu cầu dạy học ở bậc đại học, cao đẳng đòi hỏi người thầy không chỉ có những phẩm chất đạo đức mẫu mực, mà còn phải có trình độ chuyên môn sâu, rộng. Nhưng trong thực tế một số giảng viên vẫn còn những biểu hiện dừng lại, ngại học tập, không thực sự say sưa nghiên cứu, ít tìm kiếm các thông tin cập nhật phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Chính điều đó đã dẫn đến sự hạn chế trong quá trình truyền thụ tri thức Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho người học.

Những hạn chế trong sử dụng phương pháp dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là do sự vận động tổng hợp của các nguyên nhân trên. Việc nhận thức đúng các nguyên nhân đó là cơ sở để vạch ra những giải pháp tối ưu nhằm thực hiện có hiệu quả quá trình đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay.

2. Một số giải pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

2.1. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu của môn học, từ thực tiễn giảng dạy của đội ngũ giảng viên đã đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cần tập trung giải quyết tốt các nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, đặc biệt là kiến thức chuyên ngành và liên ngành.

Sinh viên lần đầu tiên học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, nên việc trang bị kiến thức phải cơ bản, hệ thống. Do đó, người giảng viên có phương pháp giảng dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin tốt để sinh viên dễ hiểu, dễ tiếp thu đòi hỏi không được lược bỏ nội dung một cách dễ dãi, đồng thời, cũng không nên làm cho nội dung trở thành nặng nề, phức tạp; mà phải trên cơ sở nắm vững tính khoa học, tính chỉnh thể của nội dung tìm cách truyền thụ ngắn gọn, thực chất đến với người học.

Hai là, giảng dạy phải sát đối tượng, gắn nội dung giảng dạy với đời sống thực tiễn.

Một trong những chức năng cơ bản của môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là dạy cho con người phương pháp cải tạo thế giới. Song do sự phân công xã hội mà mỗi người theo học ở những lĩnh vực khác nhau. Do đó,  để giảng dạy môn học này hay là phải giảng đúng, giảng sát đối tượng. Nghĩa là trong giảng dạy liều lượng kiến thức phải phù hợp với trình độ và quy luật nhận thức, phù hợp với nhiệm vụ, chức trách, cương vị công tác của sinh viên sau khi ra trường.

Ba là, vận dụng tổng hợp nhiều hình thức, phương pháp trong giảng dạy.

Quá trình giảng dạy là quá trình tổ chức, điều khiển và tự tổ chức, điều khiển. Các hình thức giảng dạy bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay gồm: đọc tài liệu, lên lớp, trao đổi, thảo luận, hướng dẫn sinh viên làm bài tập thực hành, nghiên cứu, ôn tập... Khi thực hiện các hình thức trên đòi hỏi phải sử dụng tổng hợp các phương pháp thì mới nâng cao được chất lượng, hiệu quả giảng dạy. Phải chú trọng đến phương pháp thuyết trình, gợi mở. Bởi vì, trong khi thuyết trình, giảng viên không những chỉ truyền thụ thông tin khoa học mà quan trọng hơn là dạy cho học viên biết phương pháp suy nghĩ, làm cho họ phát triển khả năng tư duy khoa học, năng lực nhận xét, đánh giá, khả năng khái quát và phê phán.

Bốn là, tích cực sử dụng có hiệu quả các phương tiện dạy học.

Ngày nay cuộc cách mạng khoa học- công nghệ trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ, cho phép con người có thể vận dụng những thành tựu ấy vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Thực tế đã cho thấy khi áp dụng khoa học - công nghệ vào dạy học đã góp phần phát huy tác dụng đáng kể trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo.

2.2. Đảm bảo cơ sở vật chất - kỹ thuật trong quá trình giảng dạy

Phương tiện vật chất - kỹ thuật là điều kiện cần thiết để phục vụ nhiệm vụ giảng dạy. Do đó, khi đổi mới phương pháp dạy và phương pháp học tất yếu đặt ra những yêu cầu mới về công tác đảm bảo vật chất - kỹ thuật.

Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trước hết cần tập trung đổi mới phương thức bảo đảm tài liệu học tập, nghiên cứu cho giảng viên và  sinh viên. Đối với sinh viên nhất thiết phải cung cấp đủ giáo trình, giáo khoa, ngoài ra cần cung cấp thêm một số tài liệu nghiên cứu khác như tài liệu kinh điển, văn kiện nghị quyết của Đảng và một số tài liệu có liên quan. Đối với giảng viên ngoài cung cấp đủ giáo trình giáo khoa, các sách và tài liệu nghiên cứu bảo đảm đủ số lượng, song phải luôn luôn chú ý đến chất lượng sách - tức là những sách và tài liệu có nhiều thông tin mới, thông tin liên quan đến chuyên ngành Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Mặt khác, cần đầu tư mua thêm trang thiết bị phục vụ dạy học của giảng viên.

Tóm lại, để nâng cao chất lượng dạy - học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay, phương pháp dạy học bộ môn giữ vai trò rất quan trọng. Bởi lẽ, phương pháp dạy - học đó là cách thức tổ chức nội dung của quá trình dạy học. Thực tiễn dạy học cho thấy, sử dụng phương pháp dạy học khoa học cho phép tiết kiệm được thời gian rất nhiều để truyền tải và tiếp thu, lĩnh hội tri thức khoa học của người dạy và người học.

 

Nâng cao chất lượng đào tạo trí thức trẻ đó là kết quả tổng hợp của các hoạt động giáo dục đào tạo của các bộ môn khoa học cơ bản, khoa học cơ sở và khoa học xã hội..., trong đó kiến thức của bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin có vai trò to lớn và trực tiếp. Đây là hạt nhân hình thành thế giới quan khoa học, là cơ sở phương pháp luận cho việc tiếp thu các kiến thức khoa học, nhằm góp phần hoàn thiện mục tiêu, yêu cầu đào tạo, hoàn thiện nhân cách người trí thức trong giai đoạn mới.

Th.S  Đào Thị Thúy Loan